top of page
Kedves látogatónk!

Köszöntünk a Leya Marini Hungary oldalán. Kérlek, olvasd át figyelmesen nyereményjátékunk leírását.

Játssz velünk 2018.12.24 és 2019.01.14 között és nyerd meg a 3 darab egyenként 100.000 forintos Leya Marini ajándékutalvány egyikét, amit egy egyedi tervezésű menyasszonyi ruhára válthatsz be.

A személyre szabott tervezésnek igazán különleges varázsa van. Légy aktív részese az alkotásnak és válassz egy saját személyiséged ihlette ruhát!

Köszönjük, ha válaszaiddal segíted munkánkat és kitöltöd rövid felmérésünket:​

(a kitöltés nem feltétele a játékban való részvételnek, ha mellőznéd kérdőívünket, csak kattints a lap alján található „elküld” gombra)

Részvételi feltételek:

1. A játék  szervezője a Leya Marini

 

2. A játékban résztvevő személyek

 

A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 18 éven felüli természetes személy, kivéve:

- a Leya Marini tulajdonosa, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. és 2. pont pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

3. A játék időtartama

 

A játék 2018.12.24. 10:00 órakor kezdődik és 2019. 01.14. 22.00 óráig tart.

 

4. A játékban való részvétel

 

A játékban való részvétellel a Játékos a www.leyamarini.com oldalon található részvételi feltételeket elfogadja.

 

5. A játék menete

 

A Leya Marini facebook Instragram és weboldalán kerül meghirdetésre a nyereményjáték 2018. december 24-én 10:00 órakor.

A Játékban bárki (továbbiakban „Játékos”) részt vehet, aki a Játékra jelentkezés feltételeit teljesíti, azaz a www.leyamarini.com weboldalán nevét és e-mail címét megadja. A Leya Marini Nyereményjátékban minden Játékos csak egyszer vehet részt. A megadott nevek és e-mail címek a Leya Marini munkatársa által, a Leya Marini adatbázisában rögzítésre kerülnek.

 

A Játékosnak egy az esküvőjük dátumáról kérdező táblát kell kitölteniük a nevük és e-mail címükön kívül.  A nyereményjáték  eredményhirdetése: 2019. január 15. napján lesz.

 

A Leya Marini 2019. január 15. napján a nyeremények vonatkozásában sorsolást tart a Játékosok között.

 

A Leya Marini a díjak vonatkozásában 3 (három) darab tartaléknyertes Játékost is sorsol, azzal, hogy a tartaléknyertes Játékosok nevét kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, ha a kisorsolt Játékosok az előírt határidőn belül nem veszik át nyereményüket.

 

A Játékból kizárásra kerülnek mindazok, akik nem a szabályoknak megfelelően játszanak.

 

 

 

6. A Díjak

 

A Leya Marini 3 db egyenként 100.000 HUF-os ajándékutalványt sorsol ki a Játékosok között, mely utalványok,  csak a 2019. februát 28. napjáig megrendelt egyedi tervezésű esküvői ruhák esetében válthatóak be.

 

7. Díjak átadása

 

A nyereményre jogosult Játékosok a játék befejeztével a Leya Marini munkatársától vehetik át a nyereményt.

 

A díj készpénzre, más termékre, vagy szolgáltatásra nem váltható be. Egy játékos egy darab 100.000 HUF értékű ajándékutalványt nyerhet és használhat fel.

Az ajándékutalvány átruházható, de más kedvezménnyel nem vonható össze. A díj átvétele után az azzal kapcsolatosan felmerülő esetleges kifogásokért, a Leya Marini felelősséget nem vállal.

 

A Leya Marini az 5. pontban jelezett sorsolást követő 24 órán belül, a Játékosokat a korábbiakban megadott elektronikus levélcímén értesíti a nyeremény tényéről, továbbá a nyertes Játékos nevét megjeleníti/kiposztolja a Leya Marini Facebook és Instagram oldalán. A Leya Marini az elektronikus levélben tájékoztatja a nyertes Játékosokat a nyeremény átadásának további folyamatáról, így különösen annak jogkövetkezményeiről, ha a Leya Marini az alábbiak szerint nem tudja elérni a nyertes Játékost. A Leya Marini a Pályázat kiválasztásának napján, valamint az azt követő három munkanapon belül egy alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a Játékossal. A Játékos a Leya Marini értesítését követően, az értesítés postafiókba történő megérkezést követő 3. napig köteles válaszlevelében értesíteni a Leya Marinit, hogy a nyereményt elfogadja. Ennek eredménytelensége esetén a Leya Marini jogosult a Játékost kizárni, és a Játékos helyébe sorsolás útján kiválasztott másik Játékost állítani. Az esetleges kizárásról Leya Marini e-mail üzenetet küld a Játékosnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a fenti lebonyolítási mechanizmust, egyben tudomásul veszi, hogy az esetleges, fentiek szerint részletezett kizárás kapcsán a Leya Marinivel szemben semminemű igényt nem érvényesít.

 

A díjak átadását a Leya Marini biztosítja, a Leya Marini által előre egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Leya Marinivel annak érdekében, hogy a fődíj átadására legkésőbb a kiválasztást követő 28. napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a fődíj átadása meghiúsul, úgy Leya Marini jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Leya Marini felelőssége nem állapítható meg.

 

Amennyiben a nyertes a fődíját az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Leya Marini a fődíj átvételére az adott Díj tekintetében kijelölt tartaléknyertest értesíti. A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertesek helyébe. A nyertes köteles a Leya Marinivel együttműködni abban, hogy a fődíj átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn, azaz a tartaléknyertes kiválasztásától számított 28 napon belül megtörténjen.

 

A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett a következő Játékos (tartaléknyertes) válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes – Leya Marini erre irányuló felhívása esetén - nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A díjak átvételének határideje jogvesztő.

 

 

 

8. Adatvédelem

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a Játékos hozzájárulása alapján történik. Az adatok kezelését és feldolgozását a Leya Marini végzi. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Leya Marini és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül (különösen, de nem kizárólagosan az 5. pontban meghatározott módon) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzatot és hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Leya Marini kezelje.

 

A nyertesek a Játékban történő részvétellel, a jelen Játékszabályzat megismerésével kifejezetten hozzájárulnak a Felvételek fent leírt felhasználásához, illetve ahhoz, hogy a Felvételeken a nyertesek személyes adatai közül a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a  https://www.facebook.com/Leyamarinicom/www.facebook.com és a https://www.instagram.com/leyamarini_hungary/ internetes honlapon a nyertesek nevét és a nyerés tényét a Díj megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

 

A Leya Marini bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, vagy helyesbítését, a Leya Marini jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt székhelyén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Leya Marini által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Leya Marini tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben hatósági eljárást kezdeményez, úgy az eljárás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatáskörébe tartozik. A hatóság elérhetősége: https://www.naih.hu/

 

A regisztrált adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

 

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-121600/2017

 

9. Felelősség kizárás

 

A Leya Marini nem vállal felelősséget a játékos által tévesen, vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


A Leya Marini, illetve a játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

 
A Leya Marini fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket, vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. A Leya Marini jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A Leya Marini a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.leyamarini.com internetes oldalon teszi nyilvánossá.

 

10. Promóció indítója, kezelője

 

Ezen promóció kizárólagos működtetője a Leya Marini, semmilyen módon nem támogatja nem kezeli sem a Facebook, sem az Instagram internetes oldalak. A promócióra vonatkozó minden kérdést, megjegyzést, panaszt a játékosok a Leya Marini felé kötelesek intézni.

 

 

Budapest, 2018. december 22.

 

Leya Marini

bottom of page